Xyii Smith

Emblem Xyii Smith

BLv.255 / JLv.120
White Smith
Kills: 12
Deaths: 8
KDR: 1.5
Last Seen: Horus @ 2018-02-19 18:56:34

Recent Activity

2018-02-22 13:52:53
Emblem Xyii Smith was killed by Emblem iC l o w i e in Horus
2018-02-21 04:20:53
Emblem Xyii Smith was killed by Emblem PureSkill in Horus
2018-02-21 04:19:20
Emblem Xyii Smith was killed by Emblem Nurse Joy in PVP: Doom
2018-02-21 04:17:16
Emblem Xyii Smith was killed by Emblem Nurse Joy in PVP: Doom
2018-02-19 18:57:24
Emblem Xyii Smith was killed by Emblem Blade in Horus
2018-02-19 18:56:34
Emblem Empathy was killed by Emblem Xyii Smith in Horus
2018-02-18 17:13:05
Emblem Wingo was killed by Emblem Xyii Smith in PVP: Doom
2018-02-18 17:12:37
Emblem ZelaniaMarie was killed by Emblem Xyii Smith in PVP: Doom
2018-02-18 17:12:08
Emblem Wingo was killed by Emblem Xyii Smith in PVP: Doom
2018-02-18 17:11:43
Emblem ZelaniaMarie was killed by Emblem Xyii Smith in PVP: Doom
2018-02-18 17:11:07
Emblem Wingo was killed by Emblem Xyii Smith in PVP: Doom
2018-02-18 17:10:43
Emblem ZelaniaMarie was killed by Emblem Xyii Smith in PVP: Doom
2018-02-18 17:10:06
Emblem Wingo was killed by Emblem Xyii Smith in PVP: Doom
2018-02-18 17:09:42
Emblem Wingo was killed by Emblem Xyii Smith in PVP: Doom
2018-02-18 17:09:13
Emblem Wingo was killed by Emblem Xyii Smith in PVP: Doom
2018-02-18 17:08:40
Emblem Wingo was killed by Emblem Xyii Smith in PVP: Doom
2018-02-18 17:08:31
Emblem ZelaniaMarie was killed by Emblem Xyii Smith in PVP: Doom
2018-02-09 01:48:42
Emblem Xyii Smith was killed by Emblem HW Takumi in Quiz Revolution
2018-02-09 01:48:17
Emblem Xyii Smith was killed by Emblem HW Takumi in Quiz Revolution
2018-02-09 01:47:52
Emblem Xyii Smith was killed by Emblem HW Takumi in Quiz Revolution